Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
 • 044 221 81 75
 • 067 759 60 80
 • 095 285 11 98
osnovni zasoby i nematerialʹni aktyvy

Основні засоби й нематеріальні активи: особливості та правила

Основні засоби й нематеріальні активи — це складові всього майна підприємства. Їх правила обліку відіграють важливу роль в економічному результаті компанії. Саме тому в цій статті ми вирішили докладно розглянути ці два поняття, а також розповісти про те, як відбувається оцінка основних засобів і нематеріальних активів.

Що таке основні засоби?

Отже, почнемо з основних засобів. Основні засоби — це один з видів майна, яке виступає як засоби роботи під час виготовлення товарів, здійснення робіт або надання послуг, а також майно, що є допоміжним під час керування діяльністю підприємства.

Для прикладу візьмемо страхову компанію. Основними засобами виступатимуть побудови, транспорт, обладнання для обчислення, капітальні витрати та подібне.

Для того, щоб внести активи в бухгалтерський облік як основні засоби, необхідно здійснити такі вимоги, як:

 • участь активів у процесі виробництва товарів, під час здійснення робіт, надання послуг або в управлінні діяльністю компанії;
 • використання активів протягом досить тривалого часу (даних період називається «строк корисного використання» і становить понад 12 місяців);
 • активи не підлягають відчуженню (продажу);
 • наявність такої здатності, як надання компанії певної фінансової вигоди.

Поговоримо докладніше про термін корисного використання. Даний період характеризується тим, що під час реалізації об’єктів основних засобів підприємство отримує необхідну вигоду. Тривалість терміну обумовлюється обсягами вироблених товарів, їх призначенням, а також прогнозованим результатом від їх реалізації та використання.

Які існують правила ведення бухгалтерського обліку основних засобів?

Поговоримо про те, як слід проводити бухгалтерський облік основних засобів. Головними факторами є:

 • оформлення документів в установленому порядку;
 • своєчасне заповнення баз щодо отримання основних засобів, їх відчуження або транспортування;
 • обчислення за необхідними формулами розміру амортизації;
 • ведення контролю за всіма витратами на обслуговування та ремонту основних засобів, їх станом і якістю роботи.

Види вартостей основних засобів


Виділяють три види вартості основних засобів: первісна, залишкова та відновна. Поговоримо про них докладніше.

Під час ведення бухгалтерського обліку найчастіше основні засоби зображаються у вигляді початкової вартості. Розмір витрат на покупку або створення основних засобів обчислюють, враховуючи різницю коштів, коли оплата здійснюється в національній валюті й аналогічній сумі в іноземній валюті. Крім того, для того щоб встановити ринкову вартість, багато фахівців використовують таку інформацію, як дані про вартість на подібні товари.

Що стосується залишкової вартості? Дана вартість встановлюється шляхом вирахування з первісної ціни розміру отриманої амортизації.

Необхідно знати, що через певний час первісна ціна основних засобів може мати відхилення від ціни подібних основних засобів. Що робити в такій ситуації? Необхідно здійснювати переоцінку й встановлювати відновну вартість. Таким чином, можна зробити висновок, що відновна вартість — це ціна основних засобів, яка актуальна в сучасних умовах.

Знос: що це таке і його види?

До того моменту, як основні засоби почнуть вибувати, їх вартість буде значно відрізнятися від початкової. Від чого це залежить? На це впливає матеріальний і моральний знос, який також впливає на більшу частину роботи основних засобів.

Отже, поговоримо про те, які види зносу існують. Виділяють три основних:

 1. Фізичний знос. Він виникає, коли основні засоби активно беруть участь у робочій діяльності. Розмір зносу залежить від обсягу пройдених робіт, часу й т.д. Необхідно знати, що саме цей вид зносу є фактором, який провокує зниження споживчої ціни.
 2. Фізичний знос другого виду. Даний знос виникає тоді, коли присутній фактор бездіяльності або невикористання основних засобів у діяльності підприємства. Розмір зносу буде залежати від того, протягом якого часу зберігалися кошти в стані невживання. Також, як і звичайні фізичний знос, знос другого виду тягне за собою зниження споживчої ціни.
 3. Моральний знос. У цьому випадку відбувається процес заміни, тобто основні засоби, які втратили свою актуальність, замінюються новішими та сучасними, що мають високий рівень продуктивності, кращу якість і велику надійність.

Необхідно знати, що знос не стосується об’єктів, які вказуються в бухгалтерському обліку. Їх головна функція — це визначення рівня зношеності.

Амортизація як об’єкт бухгалтерського обліку

На відміну від зносу, амортизація є об’єктом бухгалтерського обліку. Крім того, вона відображає знос у грошовому еквіваленті.

Амортизація визначається щодо всіх основних засобів, незалежно від того, чи є вони діючими чи ні.

Нарахування даного показника здійснюється тільки в період корисного використання. Перше нарахування відбувається першого числа того місяця, що настає після внесення об’єкта до бухгалтерського обліку. Амортизація припиняється з першого числа того місяця, що наступає після моменту повної виплати грошових коштів, які дорівнюють ціні основних засобів.

Крім того, показники амортизації в обов’язковому порядку вносяться у звітний період, незалежно від діяльності підприємства.

Способи визначення амортизації

Існує кілька способів для того, щоб визначити розмір амортизації. Поговоримо про них докладніше.

 1. Спосіб рівномірного нарахування (його називають лінійним). Відповідно до даного методу, корисність і необхідність активів залежить від періоду їх використання. Крім того, дана амортизація є постійною величиною та не змінюється під час терміну корисного використання.
 2. Спосіб амортизації, при якому показники визначаються на основі кількості років періоду корисного використання. Даний метод вважають прискореним, оскільки він дозволяє здійснювати амортизаційні нарахування вже в перші роки експлуатації. Цей спосіб підходить для тих основних засобів, ціна яких знижується через термін корисного використання.

Що належить до нематеріальних активів?


Отже, тепер перейдемо до наступного питання нашої статті — нематеріальні активи. До них належать права власника, що пов’язані з об’єктами інтелектуальної власності, а саме:

 • право власника патенту на винахід, промисловий зразок або корисну модель;
 • авторські права на програму або базу даних;
 • право автора на торговельні марки й знаки обслуговування;
 • права власника патенту на відкриття у сфері селекції.

Як бачимо, нематеріальні активи — це в першу чергу певні виняткові права, які в жодному разі не можуть відображатися як матеріальні об’єкти або носії інформації. Крім вищеперерахованих видів нематеріальних активів, до них ще відносять такі:

 • репутація й авторитет підприємства;
 • витрати на організаційні питання (це можуть бути витрати, які спрямовані на отримання освіти юридичною особою).

Однак слід знати, що до нематеріальних активів не належать певні якості співробітників компанії, їх акредитація і можливість здійснювати діяльність підприємства. Це обумовлено тим, що дані фактори є єдиним цілим в сукупності з їх носіями, а окреме їх використання є неможливим.

Умови прийняття нематеріальних активів до бухгалтерського обліку

Внесення нематеріальних активів до бухгалтерського обліку вимагає виконання певних умов. Отже, щоб здійснити дану процедуру, необхідно створити такі умови:

 1. Ліквідація фізичної організації (структури).
 2. Наявність ідентифікаційних ознак, які дадуть можливість відрізнити підприємство від іншого будь-якого виду майна.
 3. Використання даних об’єктів у діяльності компанії, створенні товарів (продукції), здійсненні робіт або наданні послуг.
 4. Використання нематеріальних активів протягом певного часу, а саме періоду корисного використання.
 5. Підприємство не має мети, яка полягає в майбутньому продажу або відчуженні нематеріальних активів.
 6. Можливість отримати від даних нематеріальних активів прибуток.
 7. Наявність всієї необхідної документації, яка підтвердить наявність у компанії прав на об’єкти інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва, торгова марка, договір купівлі-продажу патенту й т.д.).

Як підприємство може отримати нематеріальні активи?

Розглянемо способи, при яких компанія може отримати у свою власність нематеріальні активи. Такими методами є:

 1. Куплені за певну грошову суму.
 2. Є власне розробленими об’єктами підприємства.
 3. Отримані в процесі оформлення вкладу в статутний капітал компанії.
 4. Отримані на безоплатній підставі.
 5. Отримані згідно з договорами й угодами, які передбачають здійснення зобов’язань виключно негрошовими засобами.

Поговоримо про деякі способи більш докладно. Наприклад, про метод придбання активів за певну грошову суму. Фактичні витрати при даному способі можуть складатися з:

 • оплати компанією правовласнику суми згідно з договором поступки виняткових прав;
 • оплати, що надходить від інших підприємств, за надання окремих послуг, які стосуються купівлі нематеріальних активів;
 • внесення державних податків і зборів, митних зборів, патентних податків та інших подібних платежів, які спрямовані на передачу або купівлю виняткових прав;
 • окремих винагород, які надходять від компанії-посередника, за допомогою якої була здійснена купівля об’єктів інтелектуальної власності (нематеріальних активів);
 • інших платежів і витрат, які спрямовані на виникнення прав власності на нематеріальні активи.

Крім того, необхідно знати, що однією з умов внесення нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерського обліку є наявність відповідного документа, який підтверджує існування активу, а також володіння підприємством правами щодо об’єкта. Такими документами виступають патенти, свідоцтва про реєстрацію авторського права, договори поступки, купівлі-продажу й т.д.

У разі якщо нематеріальний актив вимагає здійснення додаткових послуг (а відповідно й витрат), тоді підвищується розмір початкової ціни даного активу. Що можна віднести до таких витрат? Це оплата праці найманих працівників, соціальні виплати, витрати матеріального характеру та інше.

Що стосується ситуації, коли компанія самостійно створює нематеріальні активи? Самостійно створеними активами вважаються:

 • авторські права на об’єкти інтелектуальної власності, які були створені на основі попередньо укладеного договору між замовником (підприємством) і виконавцем (автором);
 • авторське право на торгову марку або знак обслуговування, які були зареєстровані в цілях розвитку майбутньої діяльності компанії, а також були отримані на ім’я підприємства.

Нематеріальні активи, які були самостійно вироблені підприємством, вносяться до бухгалтерського обліку, відштовхуючись від їх початкової ціни.

У такому випадку витратами можна вважати використані матеріальні засоби, які були спрямовані на створення нематеріальних активів, виплати грошових винагород працівникам, отримання додаткових послуг від незалежних організацій, патентні податки та мита й т.д.

Таким чином, ми обговорили з вами особливості ведення в бухгалтерському звіті таких об’єктів, як основні засоби та нематеріальні активи.

Було корисно? Дізнайтесь більше! Наприклад про те, що таке балансова вартість активів і як її можна розрахувати.

Рейтинг 4.5 на основі 1471  ответов

Додати коментар

схожі статті


balansova vartist aktiviv pidpriyemstva ponyattya ta sposib obchislennya
Балансова вартість активів підприємства: поняття та спосіб обчислення
переоцінка залишкової вартості
Залишкова вартість основних засобів
Дооцінка ОЗ
Дооцінка основних засобів в Україні
оцінка мсфз
Оцінка основних засобів МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності)